×
×

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar op 10-14. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: interesses, talenten en mogelijkheden staan centraal, het onderwijs wordt daarop afgestemd. Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen. In eigen tempo en op een passend niveau, tot ze weten wat ze werkelijk willen. Op deze wijze stellen we het definitieve VO-advies uit tot halverwege klas 2 en is er voor kind en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken. Dát is 10-14.

Meer informatie over 10-14

De acht kernconcepten binnen 10-14 brengen samenhang in vakken en domeinen

Het onderwijs op 10-14 is thematisch opgebouwd aan de hand van acht kernconcepten. Deze kernconcepten zijn vakoverstijgend en maken de samenhang tussen de verschillende vakgebieden zichtbaar. Het betreffen onderwerpen en vragen die aansluiten bij de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Door invalshoeken te kiezen die hun belangstelling wekken, worden de aspiraties van leerlingen aangesproken. Hun doelgerichtheid, eigenwaarde en betrokkenheid worden hiermee gestimuleerd. Elke kernconcept is uitgewerkt in drie dimensies, namelijk: mens en maatschappij, mens en natuur, mens en cultuur.

Bekijk de acht kernconcepten

Je eigen ontdekkingsroute

image

Ontdekken

In plaats van het lesaanbod in te richten per vak, hebben we de leerstof geordend rond acht kernconcepten. Deze bestrijken meerdere vakken en komen uit de wereld om ons heen. En bovenal: het zijn de vragen die aansluiten bij de nieuwsgierigheid van de kinderen. Zó zien wij het onderwijs van en voor de toekomst.

coaching en begeleiding

De leer- en ontwikkelbehoefte van het kind is het uitgangspunt bij de vormgeving van ons onderwijs. Door de aaneengesloten periode van tien tot veertien jaar kunnen we kinderen goed volgen en de begeleiding zo organiseren dat er continu aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling en het leerproces. We krijgen zo goed zicht op de capaciteiten van elk kind.

Met ieder kind voeren wij wekelijks een coachgesprek over de voortgang van het persoonlijke ontwikkel- en leerplan. Dit gesprek vindt plaats in de peergroup, ofwel de vaste coachgroep van het kind. Hierbij staat zowel de individuele ontwikkeling centraal als de sociale ontwikkeling van de peergroup. We leren kinderen middels reflectieve coachgesprekken een helder beeld te krijgen van zichzelf. We gaan uit van wat er al is en geven feedback zodat we leren waar mogelijk kunnen versnellen.

Over ons
"10-14 is er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs willen uitstellen" Annelies Robben netwerkregisseur onderwijsroute 10-14

Een dag op 10-14 is heel afwisselend!

Onze leerlingen volgen op een dag verschillende workshops. Sommige workshops zijn verplicht, andere workshops zijn een keuze. Wij kiezen bewust voor het aanbieden van workshops, omdat deze de kans bieden om kennis en vaardigheden op te doen die leerlingen nodig hebben om een prestatie tot een goed einde te brengen.

De leerlingen starten de schooldag in hun vaste stamgroep. De stamgroep is een heterogene groep waar leerlingen van 10 tot 14 jaar bij elkaar zitten. Dit is een bewuste keuze, omdat we leerlingen dan in staat stellen om van én met elkaar te leren.
Drie stamgroepen samen vormen een unit. In de unit worden verschillende workshops aangeboden. Leerlingen werken en leren in de unit dus ook met elkaar samen. Op dit moment bestaat 10-14 uit drie onderwijsunits.

Om 14.00 uur gaan de meeste leerlingen naar huis. Een aantal leerlingen blijven op 10-14. Zij kunnen hun schoolwerk maken en gaan naar huis als alles af is. Een andere groep leerlingen blijft op school voor de wekelijkse coaching.

Iedere leerling van 10-14 heeft een persoonlijke coach die wekelijks met hem of haar de ontwikkeling, opgedane kennis, gedrag, motivatie en werkhouding bespreekt. Iedere vier maanden worden deze doelen en de ontwikkeling van de leerling besproken met ouders. De coach begeleidt de leerling op zijn/haar eigen leer- en ontwikkelroute gedurende de tijd dat een leerling op 10-14 verblijft. De coach leert de leerling en zijn/haar ouders daardoor goed kennen.

Hoe werkt 10-14?

gepersonaliseerd leren

10-14 is een leergemeenschap. Noem het een ecosysteem met een sociale context, de wereld in het klein waarbij alles met alles verbonden is. De stamgroep vormt de basis. Hierbinnen leren leerlingen vooral samen, maar soms ook alleen.

Lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk bij 10-14. Kinderen leren vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, weten waar je goed en niet goed in bent en waar je interesses lig- gen. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn en zichzelf leren sturen in relatie met hun omgeving.

Vakexperts en coaches

Onze onderwijsroute bestaat uit zelfstandige onderwijsunits. Elke unit bestaat uit drie stamgroepen met daaromheen het onderwijsteam dat uit vakexperts bestaat. Dit zijn docenten uit zowel het basis als middelbaar onderwijs die de vakken voorbereiden en geven waarvoor zij zijn opgeleid. Een groot deel van de vakexperts is ook coach.

Elk kind heeft een vaste coach. De coach volgt uw kind en houdt de ontwikkeling van het kind bij. De coach begeleidt het kind op zijn eigen leer- en ontwikkelroute gedurende de tijd dat een kind op 10-14 verblijft. De coach leert het kind en zijn ouders daardoor heel goed kennen en andersom. Vragen die bij ons in de coaching leidend zijn, hebben we als volgt geformuleerd: wie is dit kind? En wat heeft hij of zij nodig om volledig tot bloei te komen? Voor een antwoord op die vraag voert de coach gesprekken met de ouders en het kind. Samen houden zij een portfolio bij: een (digitale) map waarin leer- en ontwikkelingslijnen staan.

Curriculum of vak-inhoud

Ons curriculum is verbonden met de wereld. Binnen ons curriculum werken wij met doelen (SLO) en acht kernconcepten waarmee de leerlingen zichzelf en de wereld kennen.

Dagelijks starten we met de basisvaardigheden (talen, lezen, rekenen & wiskunde). Aan het einde van de ochtend ronden we de basisvaardigheden af en vervolgen we de dag met het thematisch onderwijs aan de hand van de kernconcepten.

Dimensies van onze vakinhoud:

NEDERLANDS

MODERNDE VREEMDE TALEN: Engels, Duits, Frans

REKENEN & WISKUNDE

MENS & MAATSCHAPPIJ: aardrijkskunde, geschiedenis, economie

MENS & NATUUR: biologie, natuurkunde, scheikunde

MENS & CULTUUR: muziek, creatief, filosofie, burgerschap, literatuur

MENS & LEEFSTIJL: leefstijl en bewegingsonderwijs

Het tempo van leren en ontwikkelen verschilt per kind. Daarom volgt iedere leerling op 10-14 een persoonlijke leerroute

"Onze taak is het om bij kinderen het verlangen te wekken om op een zo volwassen mogelijke manier in het leven te staan." Gert Biesta

Onderwijsroute 10-14 in de Media!


Ben jij benieuwd naar hoe het onderwijs er op 10-14 uit ziet? Welke lessen er deze week gegeven zijn? Welke dingen er allemaal gebeurd zijn? Bekijk dan elke vrijdag onze 'Friday update' op onze social media kanalen!

Volg jij ons al op social media?